A tak je i misionářský růženec pětibarevný: 

 

1. AFRIKA

zelená - barva navazuje na zelené tropické, africké lesy. - Černá - navazuje na barvu pleti Afričanů 

Jak se modlit misijní růženec?

Na začátku: 
Věřím v Boha ... Otče náš ... 3x Zdrávas, Maria ... Sláva ...

Před každým tajemstvím si připomeneme uvedené nebo jiné vhodné myšlenky o daném kontinentu

První tajemství růžence se modleme za Afriku. 

Zelená barva symbolizuje africkou přírodu s jejími pralesy, a také je to posvátná barva muslimů. Africký národ prožívá velkou bídu, hlad, sucho, války mezi kmeny, AIDS ... Většina Afričanů se hlásí k muslimskému náboženství. Pouze 6% obyvatelstva jsou křesťané. ​V posledních letech bylo zavražděno více misionářů, kteří pracovali v Africe. Ať je krev těchto mučedníků semenem pro nové křesťany v celé Africe.

Otče náš ... 10x Zdrávas, Maria ... Sláva ... 

Druhé tajemství se modleme za Oceánii. 

Modrá barva symbolizuje moře, které obklopuje kolem 10000 ostrovů tohoto kontinentu, z nichž největší je Austrálie. I zde žijí miliony lidí, kteří neznají​ Ježíše, protože jim o něm nikdo neřekl. Z mála křesťanů, kteří žijí na tomto kontinentu, je většina protestantů. Prosme Marii, aby naše modlitba přispěla k poznání Krista na tomto kontinentu a k návratu do katolické církve.


Otče náš ... 10x Zdrávas, Maria ... Sláva ...

Třetí tajemství tohoto růžence se modleme za Evropu

Bílá barva symbolizuje bílou rasu, která žije na "starém kontinentě".Ačkoli Evropa je jakoby kolébkou katolické církve a sídlem Svatého Otce, mnozí křesťané ztrácejí víru, naději a žijí svůj konzumní život bez Boha. Evropa je také místem, kde se zrodily protestantské církve. Prosme Nejčistší Pannu, aby pomohla křesťanům v Evropě vrátit se ke své víře a aby byl jeden ovčinec a jeden Pastýř. 

Otče náš ... 10x Zdrávas, Maria ... Sláva...

Čtvrté tajemství tohoto růžence ​obětujeme za početné obyvatele Asie. 

Na tomto kontinentě žije většina obyvatelstva celého světa. A přece, Ježíš je zde téměř nepoznaný. Žlutá barva symbolizuje barvu pleti obyvatel tohoto kontinentu.  

Otče náš ... 10x Zdrávas, Maria ... Sláva...

Páté tajemství tohoto růžence obětujeme za Ameriku.

Červená barva symbolizuje barvu pleti indiánských národů a také krev mnoha misionářů a mučedníků, kteří položili své životy za víru a hlásání radostné zvěsti evangelia v této části světa.

Otče náš ... 10x Zdrávas, Maria ... Sláva ...

Na závěr se pomodlíme:

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen.
Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen

Modlitba k patronce misií sv. Terezii z Lisieux  

Sv. Terezie z Lisieux, ty ses zasloužila o to, abychom tě uctívali jako patronku misií na celém  světě. Pomáhej i nám, aby naše misijní úsilí přineslo plody a aby kříž Ježíše Krista byl známý na celém světě a evangelium se hlásalo až do konce časů. Pomáhej kněžím, misionářům a celé matce církvi tak, jako jsi to přislíbila. Amen.
 
Svatá Terezie z Lisieux, patronko misií, oroduj za nás!